หน้าแรก

Slider

ทำไมถึงจำหน่ายเพียง 500 ชุด เพราะเราต้องอยู่ใน 500 ลำดับแรกเท่านั้น ถึงจะได้บรรจุแบบ 100%

ทั้งหมดที่คุณจะได้รับ
หนังสือ 13 เล่ม, DVD ไฟล์เสียง 10 แผ่น 69 ชั่วโมง ฟังประกอบหนังสือ, ฟรีเจาะข้อสอบ 1,650 ข้อ
จำนวน 2 เล่ม (มูลค่า 780 บาท)

เล่ม 1
(1 รัฐธรรมนูญ 2 พระราชบัญญัติ)
(จำนวน 94 หน้า, เวลาติว 18 ชั่วโมง 10 นาที)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 1
ตัวอย่างเสียงติวใน แผ่น 1

เล่ม 2
(3 พระราชบัญญัติ 2 ระเบียบ)
(จำนวน 46 หน้า, เวลาติว 4 ชั่วโมง 54 นาที)
1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3. กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
4. ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 2
ตัวอย่างเสียงติวใน แผ่น 2

เล่ม 3
(3 พระราชบัญญัติ 2 พระราชกฤษฎีกา 4 ระเบียบ)
(จำนวน 87 หน้า, เวลาติว 12 ชั่วโมง 29 นาที)
1. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2. ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
3. ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและพัสดุ
4. กฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 3
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 3

เล่ม 4
(1 พระราชบัญญัติ 6 ระเบียบ)
(จำนวน 41 หน้า, เวลาติว 3 ชั่วโมง 14 นาที)
1. กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 4
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 4

เล่ม 5
(3 พระราชบัญญัติ 2 งาน)
(จำนวน 50 หน้า, เวลาติว 4 ชั่วโมง 14 นาที)
1. งานทะเบียนราษฎร
2. งานบัตรประจำตัวประชาชน
3. งานทะเบียนมูลนิธิและงานทะเบียนสมาคม
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 5
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 5

เล่ม 6
(3 พระราชบัญญัติ 5 งานทะเบียน 1 กฎกระทรวง)
(จำนวน 69 หน้า, เวลาติว 5 ชั่วโมง 2 นาที)
1. งานทะเบียนทั่วไป
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 6
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 6

เล่ม 7
(3 พระราชบัญญัติ 2 ระเบียบ 1 กฎกระทรวง)
(จำนวน 32 หน้า, เวลาติว 3 ชั่วโมง 30 นาที)
1. งานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน
2. งานการพนัน
3. งานควบคุมการเรี่ยไร
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 7
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 7

เล่ม 8
(4 พระราชบัญญัติ 4 กฎกระทรวง 2 ประกาศ 2 คำสั่ง 5 หนังสือสั่งการ)
(จำนวน 41 หน้า, เวลาติว 4 ชั่วโมง 33 นาที)
1. งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
2. งานโรงรับจำนำ
3. งานโรงแรม
4. งานสถานบริการ
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 8
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 8

เล่ม 9
(9 พระราชบัญญัติ 3 ระเบียบ 4 กฎกระทรวง 6 ข้อบังคับ 2 ประกาศ 4 คำสั่ง)
(จำนวน 67 หน้า, เวลาติว 9 ชั่วโมง 30 นาที)
1. การรักษาความสงบเรียบร้อย
2. การอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
3. การสอบสวนคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
4. กฎหมายการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
5. กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้
6. การรักษาความมั่นคงภายใน
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 9
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 9

เล่ม 10
(4 ประมวลกฎหมาย)
(จำนวน 61 หน้า, เวลาติว 3 ชั่วโมง 47 นาที)
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
2. กฎหมายอาญา
3. กฎหมายแพ่ง
4. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. กฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 10
ตัวอย่างไฟล์เสียงใน แผ่น 10

เล่ม 11
(จำนวน 91 หน้า)
1. ความรู้ในหลักวิชาทางการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและของต่างประเทศ
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย
4. ความรู้อื่นๆ ของนักปกครอง
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 11

เล่ม 12
(จำนวน 53 หน้า)
1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารจัดการ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 12

เล่ม 13
(10 บทความ ข้อสอบ 200 ข้อ พร้อมแปล)
(จำนวน 113 หน้า)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 10 ห้วข้อ
- ประเทศไทย 4.0 - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 - อาเซียน - การขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว - ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย - บัตรประจำตัวประชาชน - กระทรวงมหาดไทย - เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวอย่างเนื้อหาใน เล่ม 13

เจาะข้อสอบ เล่ม 1
(20 รายวิชา)
(จำนวน 221 หน้า)
ให้เราปรับแนวคิดเสียใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วหนังสือเจาะข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ คือ หนังสือที่ใช้ทดสอบว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่? หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ
ตัวอย่างเจาะข้อสอบ เล่ม 1

เจาะข้อสอบ เล่ม 2
(22 รายวิชา)
(จำนวน 206 หน้า)
ให้เราปรับแนวคิดเสียใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วหนังสือเจาะข้อสอบ หรือแนวข้อสอบ คือ หนังสือที่ใช้ทดสอบว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่? หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ
ตัวอย่างเจาะข้อสอบ เล่ม 2

Copyright © 2017. All rights reserved.