แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 9
วิชา - พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558 ในเขตจังหวัด
 • 2. นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 3. ใครเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้สำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 4. ใครเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้สำหรับใครเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้สำหรับปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • 5. ้ข้อใดไม่ใช่สถานที่รับเรื่องร้องเรียน
 • 6. เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและถูกลงโทษซ้ำอีกให้ดำเนินการอย่างไร
 • 7. กรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียนต่อ
 • 8. ถ้าสถานีตำรวจเป็นสถานที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจทวงถามหนี้ ให้ส่งเรื่องต่อไปยัง
 • 9. หน่วยงานใดรับผิดชอบในงานธุรการของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการทวงถามหนี้ ของผู้ให้สินเชื่อซึ่งเป็นนิติบุคคล
 • 10. หน่วยงานใดรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 11. อำนาจหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ เป็นอำนาจเฉพาะของ
 • 12. คณะอนุกรรมการพิจารณาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการกำกับดูแลการทวงถามหนี้ ของผู้ให้สินเชื่อซึ่งเป็นนิติบุคคล ผู้แทนหน่วยงานใดที่ไม่บังคับว่าต้องมี
 • 13. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด
 • 14. ประธานคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานครคือใคร
 • 15. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด
 • 16. ใครเป็นประธานคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 17. ใครไม่ไ้ดเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 18. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งมีจำนวนไม่เกินกี่คน
 • 19. ด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ ด้านใดที่ไม่ได้บังคับว่าต้องมี
 • 20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.