แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558 ชุด 2

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 9
วิชา - พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. การให้บริการบัตรเครดิต การให้เช่าซื้อ การให้เช่าแบบลิสซิ่ง คือ
 • 2. เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ หมายถึง
 • 3. ข้อใดถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้
 • 4. ใครเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้
 • 5. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือสำนักงานทนายความ ให้ไปจดทะเบียนต่อ
 • 6. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นทนายความหรือสำนักงานทนายความต้องการจดทะเบียน ใครมีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับจดทะเบียน
 • 7. เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศประเภทอื่น ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อได้ในเวลาใด
 • 8. คณะกรรมการสภาทนายความต้องรายงานการดำเนินการของตน ให้คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้เพื่อทราบเป็นประจำทุกที่กี่เดือน
 • 9. เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศประเภทอื่น ในวันหยุดราชการให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อได้ในเวลาใด
 • 10. ข้อเป็นการทวงถามหนี้ ในลักษณะที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด
 • 11. ข้อเป็นการทวงถามหนี้ ในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม
 • 12. ข้อเป็นการทวงถามหนี้ ในลักษณะที่เป็นข้อห้ามทั่วไป
 • 13. ใครเป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 14. ใครเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 15. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ หรือทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตน แต่สามารถทวงถามหนี้ให้ใครได้
 • 16. ใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 17. ใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำกรุงเทพมหานคร
 • 18. ปลัดจังหวัดสามารถแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัด ได้กี่คน
 • 19. ใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
 • 20. ใครเป็นประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการทวงถามหนี้ของผู้ให้สินเชื่อซึ่งเป็นนิติบุคคล
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.