แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 2

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 1
วิชา - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • 3. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
 • 4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปี
 • 5. การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
 • 6. ในการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ
 • 7. ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็น
 • 8. หากนายกรัฐมนตรีจะส่ง อบต. ให้มาชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จะสั่งได้หรือไม่ (ยึดตามอำนาจหน้าที่ตาม ม.11)
 • 9. ใครเป็นข้าราชการการเมือง
 • 10. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • 11. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 • 12. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 13. กระทรวงสามารถตามกฎหมายใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้
 • 14. ใครไม่มีอำนาจวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
 • 15. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 • 16. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอีกกี่คน
 • 17. ข้อใดคืออำนาจของสำนักงานรัฐมนตรี
 • 18. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 19. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรากฎหมายใดเพื่อแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้
 • 20. การปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี หรือ....
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.