แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุด 3 (ตัวเลข)

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 1
วิชา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 2. ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเท่าใดสามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้
 • 3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อใดถูกต้อง
 • 4. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ข้อใดถูกต้อง
 • 5. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 6. วุฒิสภาต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 • 7. อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปี
 • 8. ภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
 • 9. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภามีกำหนดเวลากี่วัน
 • 10. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 11. ภายในกี่วันนับแต่วันที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ให้รัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นไปยังศาลฎีกา
 • 12. การเสนอร่างพระราชบัญญัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 13. การเสนอร่างพระราชบัญญัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 14. ร่างพระราชบัญญัติที่ต้องยับยั้งไว้ สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นเวลากี่วัน
 • 15. ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย สภาผู้แทนราษฎรจะต้อง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
 • 16. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรี รอไว้กี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้นจากรัฐสภา
 • 17. สมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา มีสิทธิเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
 • 18. นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกินกี่ปีมิได้
 • 19. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบกี่ปี
 • 20. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีกี่องค์กร
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.