จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 77 จังหวัด

Download PDF

เรื่องที่ควรรู้ในการสอบปลัดอำเภอ

1. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง คือ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ลงนาม (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต)
2. นับจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ปีนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ภายในเดือนมีนา)
4. กฎหมายที่ใช้คือ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

Copyright © 2017. All rights reserved.