แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 2497

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 9
วิชา - พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน 2497
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. กองอาสารักษาดินแดน แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
 • 2. คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนมีจำนวนตามข้อใด
 • 3. ใครเป็นเป็นประธานคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
 • 4. คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีใครเป็นรองประธาน
 • 5. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
 • 6. การเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนให้ทำโดยวิธีรับสมัครผู้อาสา แต่ถ้าไม่มีบุคคลสมัคร หรือไม่เพียงพอให้มีการเรียกบุคคลให้มาสมัครเพื่อคัดเลือกโดยตราเป็น
 • 7. ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีกี่ประเภท
 • 8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 • 9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน
 • 10. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ถูกเรียกเข้ารับการอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างให้ความสะดวกแก่สมาชิก ไม่ตัดเงินรายเดือน หรือค่าจ้างภายในกำหนดไม่เกินกี่เดือน
 • 11. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 • 12. ข้อใดไม่ใช่กองอาสารักษาดินแดน ส่วนภูมิภาค
 • 13. กองอาสารักษาดินแดน ข้อใดถูกต้อง
 • 14. ใครเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นเป็นคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน
 • 15. ถ้าจะแต่งตั้งเลขาธิการเป็นคณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนต้องขออนุมัติจาก
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.