แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 2497

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 9
วิชา - พระราชบัญญัติ ยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน 2497
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ยศของผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่ มีกี่ชั้นยศ
 • 2. ยศของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีกี่ชั้นยศ
 • 3. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ไม่มีชั้นยศ มีกี่ชั้น
 • 4. ข้อใดเป็นยศผู้บังคับบัญชา
 • 5. ข้อใดเป็นยศของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
 • 6. การถอด หรือการออกจากยศตั้งแต่ชั้นใดขึ้นไป ต้องทำโดยประกาศ พระบรมราชโองการ
 • 7. ยศตั้งแต่ชั้นใดขึ้นไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งชั่วคราวได้
 • 8. ยศตั้งแต่ชั้นใดขึ้นไป จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้น
 • 9. ยศตั้งแต่ชั้นใดลงมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แต่งตั้งได้
 • 10. ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน คือ
 • 11. ใครเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
 • 12. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน คือผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 13. ผู้บังคับหมวดกองอาสารักษาดินแดน
 • 14. ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดน
 • 15. ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.