แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 2505

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 8
วิชา - พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 2505
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. โรงรับจำนำ คือ สถานที่รับจำนำซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระ แต่ละรายมีจำนวนเงินไม่เกินกี่บาท
 • 2. ใครเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานคร
  1
 • 3. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตโรงรับจำนำในจังหวัด คือ
 • 4. ใครเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำ ในเขตกรุงเทพมหานคร
 • 5. ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานออกบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานตรวจโรงรับจำนำในเขตจังหวัดอื่น
 • 6. ใครไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตรวจ
 • 7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำ
 • 8. ห้ามรับจำนำหรือไถ่จำนำระหว่างเวลาใด
 • 9. ห้ามรับจำนำของจากเด็กอายุต่ำกว่ากี่ปี
 • 10. ผู้ขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี (ระบุไว้ตาม พรบ.)
 • 11. เงินต้นไม่เกิน 2,000 ห้ามมิให้ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินร้อยละเท่าใด
 • 12. เงินต้นส่วนที่เกิน2,000 ห้ามมิให้ผู้รับจำนำเรียกหรือรับดอกเบี้ยเกินร้อยละเท่าใด
 • 13. การเรียกดอกเบี้ยกรณีไม่ครบเดือนถ้าไม่เกิน 15 วัน ให้คิดเป็น
 • 14. ผู้จำนำขาดส่งดอกเบี้ยเป็นเวลากว่ากว่ากี่เดือนให้หลุดเป็นสิทธิแก่ผู้รับจำนำ
 • 15. กรณีคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำไม่อนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำ ผู้ขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี โดยยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานภายในกี่วัน
 • 16. ใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำให้ใช้ได้ถึงวันที่
 • 17. คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งโรงรับจำนำ มีกำหนดไม่เกินกี่เดือน
 • 18. ผู้รับจำนำจะเลิกกิจการรับจำนำก็ให้ทำได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือก่อนเลิกกิจการไม่น้อยกว่ากี่วัน
 • 19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของเอกชนในกรุงเทพมหานครกี่บาท (ตาม พรบ.)
 • 20. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของเอกชนในกรุงเทพมหานครกี่บาท (กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2506) )
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.