แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติสัญชาติ 2508

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 5
วิชา - พระราชบัญญัติสัญชาติ 2508
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

  • 1. ใครเป็นประธานคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
  • 2. ใครเป็นเลขานุการ คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
  • 3. คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินกี่คน
  • 4. คนต่างด้าว มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องไม่น้อยกว่ากี่ปี อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้
  • 5. บุคคลดังต่อไปนี้ย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
  • 6. อัตราค่าธรรมเนียม คำขอแปลงสัญชาติ ครั้งละกี่บาท
  • 7. อัตราค่าธรรมเนียม คำขอกลับคืนสัญชาติไทย ครั้งละกี่บาท
  • 8. ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ
  • 9. คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน
  • 10. ชายหรือหญิงได้สละสัญชาติเพราะการสมรส ถ้าได้ขาดจากการสมรสย่อมมีสิทธิกลับคืนสัญชาติไทยได้ ผู้เสียสัญชาติตามบิดามารดาขณะที่ตนยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถ้าประสงค์จะกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกี่ปี
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.