แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 1
วิชา - กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น
 • 2. การจัดตั้งหรือยุบกรม ให้ตราเป็น
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
 • 4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็น ข้าราชการการเมือง
 • 5. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 6. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต เพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้ตราเป็น
 • 7. อำนาจในการปฏิบัติราชการแทน ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัดเพื่อหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดิน
 • 9. หากต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนเขตอำเภอ ต้องใช้กฎหมายระดับใดในการดำเนินการ
 • 10. ข้อใดไม่ใช่จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ถามตามตัวบท)
 • 11. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ถ้าเป็นเรื่องพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก ที่ดินมรดก ต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกินกี่บาท
 • 12. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล เรียกว่า
 • 13. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน
 • 14. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
 • 15. การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตราเป็น
 • 16. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องทำให้สอดคล้องกับ
 • 17. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด
 • 18. การจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
 • 19. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ราชการตามข้อใด
 • 20. เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษข้อใดผิด
 • 21. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.