ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นข้อสอบ

ประเด็นแรก : ฉบับที่ 5 กับ ฉบับที่ 6 ฐานค่าตอบแทนเริ่มเท่ากัน คือ กำนัน 10,000 ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ 5,000

ประเด็นสอง : ฉบับที่ 6 มีขั้นทั้งหมด 25 ขั้น

ประเด็นสาม : ฉบับที่ 6 เพดานค่าตอบแทนสูงสุดของ กำนัน 15,000 ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ 10,000

ประเด็นสี่ : ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตําแหน่ง 1 ขั้น จะต้องมีระดับผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ระดับ “พอใช้” ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตําแหน่ง 2 ขั้น จะต้องมีระดับผลการประเมินไม่ต่ํากว่า ระดับ “ดีเด่น”

ประเด็นห้า : โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนเพิ่ม 2 ขั้น ต้องมีจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอยู่รวมกันในแต่ละพื้นที่ และผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่ง 2 ขั้น จะได้รับติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 ครั้งส่วนการคำนวณหาโควตา 2 ขั้น 15% ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบของแต่ละอำเภอเป็นฐานในการคำนวณเหลือเศษเท่าใดให้นำมารวมไว้ที่จังหวัด และให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาว่าจะจัดสรรเพิ่มให้อำเภอใด

ประเด็นหก :การประเมินผลการปฏิบัติงานและสัดส่วนการให้คะแนนประเมินนั้นจะมีคะแนน 100 คะแนนเต็ม โดยให้ประเมินด้านผลงาน 60 คะแนน และด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับตำแหน่ง 40 คะแนน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 6)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552
ดาวน์โหลด (ฉบับที่ 5)

Copyright © 2017. All rights reserved.