โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน เรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียน” (Central Registration Database)

โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน เรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียน” (Central Registration Database)

การยืนยันตัวตนจะต้อง “แสดงบัตรประจำตัวประชาชน” หรือหากมีการทำธุรกรรมกับภาครัฐ และเอกชน จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการอ่านข้อมูลจากบัตร (Smart Card Offline)

กรมการปกครองได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐและเอกชนกว่า 254 หน่วยงาน เพื่อให้มีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card แทนการเรียกใช้สำเนา เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร ธนาคาร สถานพยาบาล

โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน เรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียน” (Central Registration Database)

ที่มา : กรมการปกครอง fanpage

Copyright © 2017. All rights reserved.