ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2561

จะใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือราวๆ ปลายเดือน ตุลาคม 2561)

เป็นการแก้ไขบางมาตราเท่านั้น คือแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ปริ้นไปอ่านไว้คราวๆ เผื่อออกข้อสอบ

ดาวน์โหลด
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

Link ตรง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/148/1.PDF

Copyright © 2017. All rights reserved.