ข้อสอบปลัดอำเภอ 61 | วันที่ 29 กันยายน 2561 (เท่าที่หาได้)

– สว.ในระยะแรกมีจำนวนเท่าใด?

– ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมายถึง?

– ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับถ้าเปิดเผยเพียงบางส่วนจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงคือชั้นความลับใด?

– การพนันชนิดใดที่ตัองขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน

– การเรี่ยไรโดยการประการ การโฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากใคร

– ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ

– พรบ.อำนวยความสะดวก บังคับใช้กับหน่วยงานใด?

– พรบ.อำนวยความสะดวก ไม่บังคับใช้กับอะไร ?

– พรบ.อำนวยความสะดวก ถ้าจะยกเว้นไม่ใช้บังคับ ออกเป็นกฎหมายใด?

– การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกระทำโดย

– การเปลี่ยน ยุบ เขต เทศบาล กระทำเป็นกฎหมายใด?

– คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

– การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (พรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี)

– จำนวนคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อปพ ให้มีจำนวนเท่าใด โดยคำนึงถึงอะไ

– ความเเตกกต่างจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการหมู่บ้าน พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ กับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน อปพ ?

– การพบเจอเด็กถูกทอดทิ้ง ให้ส่งเเละเเจ้งใครได้ เเละใครเป็นผู้เเจ้งเกิด

– ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงเเรม

– ข้อใดคือข้อห้ามสำหรับผู้รับใบอนูญาติสถานบริการ

– ทดลองเลี้ยงบุตรบุญธรรมกี่เดือน

– ข้อใดไม่ใช่การกำหนดราคากลาง

– การลา อส.กี่ประเภท อะไรบ้าง

– การร้องทุกข์ของ อส.

– ประเภทอส. กี่ประเภทอะไรบ้าง

– การลงโทษอส. 3 สถานเเละความหมายอะไร

– ใครไม่สังกัดกรมการปกครอง

– การทอดตลาดที่ไม่ต้องขออนุญาต

– ข้อใดไม่ใช่แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

– ข้อใดไม่ใช่สถานบริการตามพรบ.สถานบริการ 2509

– การเรี่ยไรบนถนนสาธารณะขออนุญาตใคร

– พรบ.ทวงหนี้ จ-ศ ทวงได้ตั้งแต่เวลากี่โมงถึงกี่โมง

– ผู้ใดเลือกผู้ที่มีความรู้ในวิชาแพทย์เป็นแพทย์ประจำตำบ

– ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

– คุณสมบัติกรรมการหมู่บ้าน

– การสำรวจจำนวนยอดราษฎรทั่วราชอาณาจักรที่มีอยู่ในวันที่เท่าใด และประกาศในราชกิจจาฯ เดือนอะไรของทุกปี

– นายทะเบียนปฏิเสธออกใบอนุญาตอาวุธปืน ต้องยืนอุทธรณ์ภายในกี่วัน

– ข้อใดผิด เกี่ยวกับเรื่องโรงรับจำนำ

– นิยามโรงรับจำนำ

– อัตราดอกเบี้ย โรงรับจำนำ

– เวลาห้ามรับจำนำ โรงรับจำนำ

– คดีใดไล่เกลี่ยไม่ได้

– ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง

– ตั้งตำบลต้องตราขึ้นเป็นกฎหมายอะไร

– ใครเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านได้บ้าง

– พยานได้รับการยกเว้นไม่ต้องสาบาน

– ข้อแตกต่างของบัตรประชาชนประเภท 2 กับประเภท 8

– คำขึ้นต้น ใครไม่ต้องใช้ “กราบเรียน”

– พรบ.อาวุธปืน จนท.สามารถพกติดตัวในกรณีใด

– ถ้าเป็นปลัดอําเภอแล้วมีการชุมนุมในพื้นที่จะให้ใครช่วยได้บ้าง (พรบ. ชุมนุม)

– พรบอำนวยความสะดวก. ทุกกี่ปีต้องมีการทบทวน

– การเรี่ยไรโดยการโฆษณาสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงขออนุญาตใคร

– ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานราชการของรัฐตามพรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาตืงิ

– ข้อใดไม่ใช่ความมั่นคงในยุทธศาสตร์ชาติ

– การวิเคราะห์ swot

– ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง

– สุดท้าย อังกฤษ reading ออกเรื่อง “ถ้ำนางนอน”

Copyright © 2017. All rights reserved.