แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 4
วิชา - พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 102/2557 ลงวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพิ่มอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด
 • 2. ข้อใดคือ สิ่งที่นับว่าเป็นบ้าน
 • 3. ข้อใดคือสิ่งที่ไม่นับว่าเป็นบ้าน
 • 4. การตั้งหมู่บ้านให้ถือเอาจำนวนคนเป็นสำคัญ ราวกี่คน
 • 5. ถ้าผู้คนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลกัน ถึงจำนวนคนจะน้อย ถ้าจำนวนบ้านไม่ต่ำกว่ากี่บ้าน จะจัดเป็นหมู่บ้านหนึ่งก็ได้
 • 6. ใครเป็นผู้ประชุมราษฎรในหมู่นั้นเลือก ว่าที่ผู้ใหญ่บ้าน
 • 7. หมู่บ้านรวมกันราวกี่หมู่บ้านให้จัดเป็นหนึ่งตำบล
 • 8. คณะกรรมการตำบลที่มาจาก กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิหมู่ละกี่คน
 • 9. ใครเป็นผู้ออกหนังสือสำคัญในการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นกำนัน
 • 10. กรณีที่ตำแหน่งกำนันว่างลง ให้เลือกกำนันใหม่ภายในกี่วัน
 • 11. คณะกรรมการหมู่บ้านประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นายอำเภอแต่งตั้งตามข้อใด
 • 12. ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านใดว่างลง ให้เลือกผู้ใหญ่บ้านภายในกำหนดกี่วัน นับแต่วันที่ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนั้นว่างลง
 • 13. การเลือกผู้ใหญ่บ้านให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และทำโดยวิธีลับ นายอำเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกินกี่คน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • 14. ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจำ และมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า
 • 15. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ใหญ่บ้านข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 16. หมู่บ้านใดจำเป็นต้องมีมากกว่า 2 คน ให้ขออนุมัติ
 • 17. กำนันเรียกประชุมคณะกรรมการตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง
 • 18. กำนันมีอำนาจลงโทษผู้ใหญ่บ้านสถานใด
 • 19. ผู้ใหญ่บ้านคนใดถูกฟ้องในคดีอาญา หรือต้องหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรงใครมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ก็ได้
 • 20. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่ในตำแหน่งคราวละ
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.