แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 12
วิชา - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
 • 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
 • 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ใช้แผนพัฒนาด้านใดของประเทศ
 • 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำมาใช้ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่เท่าใด
 • 5. เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ อยากทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึงปี พ.ศ. ใด
 • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีกี่ยุทธศาสตร์
 • 7. แผนพัฒนาฯ ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงกี่ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ
 • 8. ข้อใดคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 9. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ มีสิ่ที่ต้อง ยึด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปร กี่ประการ
 • 10. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 11. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา ตามที่ระไว้ในแผนพัฒนา
 • 12. หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำฯ ต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นร้อยละเท่าใดของกลุ่มประชากร
 • 13. เป้าหมายของการพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนต้องการให้กลุ่มรายไดต่ำสุด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละเท่าใด
 • 14. เป้าหมายของการพัฒนา ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใดของพื้นที่ประเทศ
 • 15. เป้าหมายของการพัฒนา ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดภานในปี 2563
 • 16. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์กี่ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 17. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ จากทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์จำนวนกี่ยุทธศาสตร์
 • 18. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป กี่กลุ่มหลัก
 • 19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการคาดการณ์ว่าในปีใด ประชากรโลกประมาณ 2-3 พันล้านคน จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 • 20. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาฯ ปัจจุบันสังกัดส่วนราชากรใด
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.