แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 2
วิชา - กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ คือ
 • 2. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง คือ
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ กฎ
 • 4. ขอใดไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 5. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 6. ขอใดคือสัดส่วนจำนวนของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 8. คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในกี่วัน
 • 9. คำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่าง ๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อศาลปกครองได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
 • 10. การแจ้งทางไปรษณีย์ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วัน
 • 11. การแจ้งที่มีผู้รับเกิน 50 คน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการของเจ้าหน้าที่และที่ว่าการอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลากี่วัน
 • 12. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระทำภายในกี่วัน
 • 13. กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ภายในกี่วัน
 • 14. ข้อใดคือคู่กรณี
 • 15. การยกเว้นไม่ให้นำพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ไปบังคับแก่การดำเนินกิจการหรือกับหน่วยงานใดให้ตราเป็น
 • 16. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองห้ามบังคับใช้กับหน่วยงานหรือการดำเนินงานใด
 • 17. กรณีเจ้าหน้าที่ถูกคัดค้านถ้าที่ประชุมมีมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
 • 18. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีก
 • 19. เจ้าหน้าที่ใดดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
 • 20. ใครอาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.