แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 3
วิชา - กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า
 • 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 3. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 4. ข้อใดคือจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 5. ความใดไม่ใช่ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 • 7. คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวง เรียกโดยย่อว่า
 • 8. ใครเป็นประธานอนุกรรมการโดยตำแหน่งของ อ.ก.พ. กระทรวง
 • 9. ใครเป็นประธานอนุกรรมการโดยตำแหน่งของ อ.ก.พ. กรม
 • 10. ใครเป็นประธานอนุกรรมการโดยตำแหน่งของ อ.ก.พ. จังหวัด
 • 11. อ.ก.พ. กระทรวง ให้ประธานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในกระทรวงนั้น ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินกี่คน
 • 12. อ.ก.พ. กรม ให้ประธานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการในกรมนั้นซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว จำนวนไม่เกินกี่คน
 • 13. อ.ก.พ. จังหวัด ให้ประธานแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการ ซึ่งกระทรวงหรือกรมแต่งตั้งไปประจำจังหวัดนั้น และได้รับเลือกจากข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวจำนวนไม่เกินกี่คน
 • 14. ก.พ.ค. คือ
 • 15. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 • 16. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คนคน
 • 17. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 18. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ถ้าเคเป็นหรือเคยเป็นผู้สอนวิชาในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี
 • 19. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท
 • 20. ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมีกี่ประเภท
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.