แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 5
วิชา - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
 • 2. การจัดตั้งสำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นต้องมีจำนวนประชากร รวมกันไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 3. การจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น ท้องถิ่นที่จัดตั้งสำนักทะเบียนใหม่ต้องมีจำนวนราษฎร รวมกันไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 4. ผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ดำรงตำแหน่งใด
 • 5. การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ไม่รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลใด
 • 6. การเชื่อมโยงข้อมูลทางทะเบียน อาจอนุญาตให้เชื่อมโยงได้เฉพาะ
 • 7. เลขประจำตัวบุคคล หรืออาจเรียกว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน อยากทราบว่าส่วนที่ 1 คือ
 • 8. เลขประจำตัวบุคคล หรืออาจเรียกว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ถ้าอยากรู้เลขสำนักทะเบียนต้องดูที่ส่วนไหน
 • 9. เลขประจำตัวบุคคล หรืออาจเรียกว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ในส่วนที่ 5 เป็นเลขที่บอกอะไร
 • 10. เลขประจำตัวบุคคล หรืออาจเรียกว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนมี 13 หลัก แบ่งออกเป็น 5 ส่วน เลขลำดับที่บุคคลจะอยู่ในส่วนที่
 • 11. คนที่เกิดและมีสัญชาติไทย ได้แจ้งการเกิดเกินกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด จัดอยู่ในประเภทใด
 • 12. เลขประจำตัวคนต่างด้าว กำหนดให้เลขสองหลักแรกเป็นเลขอะไร โดยกลุ่มนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะให้สถานะตามกฎหมายและมีแนวโน้มจะส่งกลับประเทศต้นทาง
 • 13. เลขบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน กำหนดให้เลขหลักแรกเป็นเลข
 • 14. คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้าน บิดา มารดา แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในกี่วัน
 • 15. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ภายใน
 • 16. คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ แจ้งต่อนายทะเบียนภายใน
 • 17. เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน ให้แจ้งการย้ายภายในกี่วัน
 • 18. เมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าอยู่ในบ้าน ให้แจ้งการย้ายเข้าภายในกี่วัน
 • 19. ผู้ใดรื้อบ้าน โดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านใหม่ ให้แจ้งการรื้อบ้านต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในกี่วัน เพื่อจำหน่ายเลขประจำบ้าน
 • 20. บ้านใดยังไม่มีเลขประจำบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในกี่วัน นับแต่วันสร้างบ้านเสร็จ
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.