แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 1
วิชา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เริ่มใช้ ณ วันที่
 • 2. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญกล่าวถึงเรื่องอะไร
 • 3. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี
 • 4. บุคคลซึ่งมีอายุเกินกี่ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิ ได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ
 • 5. ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมมีสิทธิร้องต่อ.....เพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวได้
 • 6. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีกี่ข้อ
 • 7. ข้อใดคือ หน้าที่ของรัฐ
 • 8. ข้อใดคือ แนวนโยบายแห่งรัฐ
 • 9. ใครเป็นรองประธานรัฐสภา
 • 10. สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 11. สภาผู้แทนราษฎรมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจำนวนกี่คน
 • 12. การเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละเท่าใด หากมีความจำเป็นสามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้
 • 13. วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คน มาจากการ
 • 14. ผู้ที่จะเป็นวุฒิสภาได้ถ้าเคยเป็นรัฐมนตรี ต้องพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีมาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
 • 15. ภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ให้มีการเรียกประชุมรัฐสภา
 • 16. สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งให้มีกำหนดเวลาตามข้อใด
 • 17. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
 • 18. การเสนอร่างพระราชบัญญัติ ถ้ามาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 19. การขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะ ส.ส. ต้องเข้าชื่อตามข้อใด
 • 20. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระ
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.