แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุด 2

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 1
วิชา - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ตามรัฐธรรมนูญนี้ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
 • 2. ในการปฏิรูปด้านการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
 • 3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
 • 4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
 • 5. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำ ของ....
 • 6. ประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่ากี่คน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ
 • 7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วย กรรมการจำนวนกี่คน
 • 8. ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คน
 • 9. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
 • 10. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีกี่องค์กร
 • 11. ศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจ ทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครอง
 • 12. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น ข้าราชการตุลาการ ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการตุลาการไม่เกินกี่คน
 • 13. รัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้น ให้แจ้งประธาน ป.ป.ช. ทราบภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
 • 14. บำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นขององคมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งให้ตราเป็น
 • 15. ข้อใดที่รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเฉพาะตัว
 • 16. ่ข้อใดที่รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
 • 17. กรณีใดที่ต้องมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
 • 18. การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด
 • 19. การขยายเวลาประชุมสามัญ ให้กระทำโดย
 • 20. อายุของวุฒิสภามีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.