แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 2
วิชา - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับคำอุทธรณ์
 • 2. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 3. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • 4. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนตามข้อใด
 • 5. ใครแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • 6. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • 7. หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารของราชการนั้นยังไม่ควรเปิดเผยโดยมีคำสั่งขยายเวลาได้คราวละกี่ปี
 • 8. ใครเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
 • 9. ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่มีคำขอ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน
 • 10. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสีย ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ภายในกี่วัน
 • 11. กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน
 • 12. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้
 • 13. ข้อใดคือแนวคิดใหม่ในการร่างกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ
 • 14. ข้อใดคือ ข้อมูลข่าวสาร
 • 15. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
 • 16. ข้อใดคือคนต่างด้าว
 • 17. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สังกัดหน่วยงานใด
 • 18. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
 • 19. ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
 • 20. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลลงในราชกิจจานุเบกษา ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อ
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.