แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 2
วิชา - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนคือหน่วยงานใด
 • 2. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด คือ
 • 3. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง คือ
 • 4. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ คือ
 • 5. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสำหรับราชการส่วนภูมิภาค คือ
 • 6. ทุกกี่ปีให้ทบทวนระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ตามความเหมาะสม
 • 7. ใบปกใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับที่สุด ใช้สี
 • 8. ใบปกใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับมาก ใช้สี
 • 9. ใบปกใช้ปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ ชั้นลับ ใช้สี
 • 10. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา โดยปกติให้ใช้สีอะไร
 • 11. การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่คนเป็นกรรมการ
 • 12. การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับให้ทำอย่างน้อยตามเวลาในข้อใด
 • 13. การทำลายข้อมูลข่าวสารลับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับ ประกอบด้วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่ากี่คนเป็นกรรมการ
 • 14. การทำลายข้อมูลข่าวสารลับให้จัดทำใบรับรองการทำลายข้อมูลข่าวสารลับด้วยเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่าเวลาตามข้อใด
 • 15. การข้อมูลข่าวสารลับส่งออกนอกบริเวณหน่วยงาน หน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงกี่ชั้น
 • 16. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสาร ภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แผนภูมิ แผนผังและสำเนาสิ่งของ ให้แสดงชั้นความลับที่
 • 17. ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก ให้แสดงชั้นความลับไว้ที่
 • 18. การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบใดต่อไปนี้
 • 19. การปรับชั้นความลับต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับของหน่วยงานเจ้าของเรื่องด้วยการ
 • 20. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.