แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ชุด 2

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 3
วิชา - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
 • 2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 4. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 5. ข้อใดผิดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 6. ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือว่า การจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดหรือลงผิดเล็กน้อย ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
 • 7. ใครเป็นประธานคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • 8. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ข้อใดถูกต้อง
 • 9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
 • 10. อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางเป็นผู้ช่วยเลขานุการจำนวนกี่คน
 • 11. ใครเป็นประธานคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • 12. ใครไม่ได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • 13. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ข้อใดถูกต้อง
 • 14. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
 • 15. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 • 16. จำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ข้อใดถูกต้อง
 • 17. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
 • 18. หน่วยงานใดเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • 19. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
 • 20. คณะกรรมการชุดใดมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.