แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 7
วิชา - พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. แรกเริ่มได้กำหนดว่าถ้าได้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุน มาขอรับใบอนุญาตภายในdujวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ
 • 2. ข้อใดเป็นอาวุธปืน
 • 3. ข้อใดเป็นเครื่องกระสุนปืน
 • 4. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490 ประกอบด้วยรัฐมนตรีกี่กระทรวง
 • 5. ใครมีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวง
 • 6. ใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านน้อยกว่าตามเวลาในข้อใด
 • 7. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้ออกได้สำหรับที่นายทะเบียนเห็นว่า
 • 8. การนำเข้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนภายในกี่วัน นับแต่ส่งมอบแก่พนักงานศุลกากร ถ้าผู้นำเข้ายังไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้นำเข้ายื่นคำขออนุญาต
 • 9. การโอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ที่ส่งมอบไว้แก่นายทะเบียนให้ผู้ส่งมอบจัดการโอนเสียภายในกี่วัน นับแต่วันที่ส่งมอบ
 • 10. ใครเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนติดตัว ได้ทั่วราชอาณาจักร
 • 11. ใครเป็นนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490 ในกรุงเทพมหานคร
 • 12. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร (มาตรา ๗๐) ในเขตจังหวัดอื่น
 • 13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในร้านค้าและร้านประกอบซ่อม ในเขตกรุงเทพมหานครคือ
 • 14. เจ้าพนักงานออกหนังสืออนุญาตให้ย้ายวัตถุระเบิดสำหรับการย้ายวัตถุระเบิดระหว่างจังหวัด
 • 15. ใบอนุญาตให้ทำ เฉพาะสำหรับทำดินปืน มีอายุ
 • 16. ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายุ
 • 17. ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีอายุ
 • 18. มิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนสำหรับบุคคลต้องคำพิพากษาของศาลเพื่อการค้าที่มีโทษปรับตั้งแต่กี่ครั้งขึ้นไป
 • 19. ใบอนุญาตที่ออกเกี่ยวกับวัตถุระเบิดทุกชนิดให้มีอายุตามข้อใด
 • 20. ใบอนุญาตที่ออกเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงทุกชนิดให้มีอายุตามข้อใด
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.