แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 2474

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 8
วิชา - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. บุคคลผู้ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ยื่นคำขออนุญาตภายในเวลาตามข้อใด
 • 2. การขายโดยเปิดเผยแก่มหาชน ด้วยวิธีให้โอกาสแก่ผู้ประมูลราคา ผู้ให้ราคาสูงก็มีสิทธิซื้อทรัพย์นั้นไป คือ
 • 3. การค้าของเก่า หมายถึงค้าอะไร
 • 4. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตการขายทอดตลาด และค้าของเก่า สำหรับกรุงเทพมหานคร
 • 5. เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตการขายทอดตลาด และค้าของเก่า จังหวัดอื่น
 • 6. ใครเป็นนายตรวจการขายทอดตลาด และค้าของเก่า สำหรับกรุงเทพมหานคร
 • 7. ใครคือนายตรวจการขายทอดตลาด และค้าของเก่า จังหวัดอื่น
 • 8. ใบอนุญาตการขายทอดตลาด และค้าของเก่า ให้ออกแก่ผู้มีอายุกี่ปีขึ้นไป
 • 9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ขายทอดตลาด
 • 10. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้ค้าของเก่า
 • 11. ใบอนุญาตผู้ขายทอดตลาดและค้าของเก่า ข้อใดถูกต้อง
 • 12. ใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาด หรือค้าของเก่าสูญหาย ให้ไปขอรับ ใบแทนใบอนุญาตภายในกี่วัน นับแต่วันสูญหาย
 • 13. อัตราโทษประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือค้าของเก่า โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • 14. อัตราโทษผู้ขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าโดยใบอนุญาตขาดอายุ
 • 15. หน่วยรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าเสนอเรื่องไปให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ภายในกี่วัน
 • 16. หากผู้ขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือค้าของเก่าต้องการอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตภายในกี่วัน
 • 17. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายทอดตลาดปีละ
 • 18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุ
 • 19. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าของเก่า ประเภทเพชร พลอย ทอง นาก เงิน
 • 20. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าของเก่า ประเภทรถยนต์
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.