แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502

ถ้าเราทำข้อสอบข้อไหนไม่ได้ ให้กลับไปดูที่ เล่ม 3
วิชา - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502
-
แนวข้อสอบ ก็คือสิ่งที่เราต้องประเมินตัวเอง ว่าเรามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานั้นมากน้อยเพียงใด เราอ่านเอง เตรียมตัวสอบคนเดียว อาจจะเข้าข้างตัวเองว่าเข้าใจ ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเราได้จากข้อที่เราทำผิด เราทำผิดเพราะอะไร? เราอ่านไม่ครอบคลุมใช่หรือไม่?
หลังจากที่เราทราบข้อบกพร่องของตัวเองแล้ว เราก็กลับไปทบทวนเนื้อหาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจ

 • 1. จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ คือ
 • 2. งบประมาณรายจ่ายที่ใช้ได้เกินปีงบประมาณ คือ
 • 3. ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง หมายถึง
 • 4. รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502 หมายถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละเท่าใด
 • 5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
 • 6. องค์ประกอบของรายละเอียดของงบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา ต้องมีอะไรบ้าง
 • 7. การเสนองบประมาณนั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อ
 • 8. ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน ร้อยละเท่าใดของจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • 9. ถ้ารายจ่ายสูงกว่ารายได้ให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน ร้อยละเท่าใดงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้
 • 10. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม บังคับใช้แล้วให้สำนักงบประมาณรวบรวมรายการที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติภายในกี่วัน
 • 11. งบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันได้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา ให้ขยายขอเบิกเงินจากคลังออกไปอีกไม่เกินกี่เดือน
 • 12. ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลังเรียกว่า
 • 13. ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลังตามข้อ 12. มีจำนวนวงเงินตามข้อใด
 • 14. คลัง หรือความหมายของคลังข้อใดที่ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
 • 15. ใครคือผู้รักษาการพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
Submit
Copyright © 2017. All rights reserved.