ว.วิชาการ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ชุด 2

3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ไปใช้บังคับคือข้อใด
7. สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

1. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนคือหน่วยงานใด
2. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

1. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับคำอุทธรณ์

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุด 2

1. ตามรัฐธรรมนูญนี้ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
2. ในการปฏิรูปด้านการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534

1. ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
2. การจัดตั้งสำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นต้องมีจำนวนประชากร รวมกันไม่น้อยกว่ากี่คน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า
2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

1. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ คือ
2. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 102/2557 ลงวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพิ่มอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด
2. ข้อใดคือ สิ่งที่นับว่าเป็นบ้าน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. ข้อใดคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ข้อใดเป็น การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด
2. หนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด

เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 เลขาธิการอาเซียน 2561

เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน

1 2
Copyright © 2017. All rights reserved.