แนวข้อสอบปลัดอำเภอ

ข้อสอบปลัดอำเภอ 61 | วันที่ 29 กันยายน 2561 (เท่าที่หาได้)

– สว.ในระยะแรกมีจำนวนเท่าใด? – ข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมายถึง? – ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับถ้าเปิดเผยเพียงบางส่วนจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงคือชั้นความลับใด? – การพนันชนิดใดที่ตัองขออนุญาตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน – การเรี่ยไรโดยการประการ การโฆษณาต้องได้รับอนุญาตจากใคร – ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ – พรบ.อำนวยความสะดวก บังคับใช้กับหน่วยงานใด? – พรบ.อำนวยความสะดวก ไม่บังคับใช้กับอะไร ? – พรบ.อำนวยความสะดวก ถ้าจะยกเว้นไม่ใช้บังคับ ออกเป็นกฎหมายใด? – การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตอำเภอกระทำโดย – การเปลี่ยน ยุบ เขต เทศบาล กระทำเป็นกฎหมายใด? – คุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง – การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (พรฏ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี) – จำนวนคณะกรรมการกลางหมู่บ้าน อปพ ให้มีจำนวนเท่าใด โดยคำนึงถึงอะไ – ความเเตกกต่างจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการหมู่บ้าน พรบ ลักษณะปกครองท้องที่ กับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้าน อปพ ? – การพบเจอเด็กถูกทอดทิ้ง ให้ส่งเเละเเจ้งใครได้ เเละใครเป็นผู้เเจ้งเกิด – […]

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ 2505

6. ใครไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตรวจ
ปลัดอำเภอ
ข้าราชการกรมการปกครองระดับ 4 ขึ้นไป
ปลัดอำเภอหัวหน้ากิ่งอำเภอ
กำนัน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุด 3 (ตัวเลข)

3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อใดถูกต้อง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวัน 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุด 2

2. เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐให้หน่วยงานใด เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ
ก.พ.ร.
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงบประมาณ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ชุด 2

3. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฏหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ คือ
ประกาศ
ข้อบังคับ
คำสั่ง
ระเบียบ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุด 2

9. ใครเป็นข้าราชการการเมือง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558 ชุด 2

9. เวลาในการติดต่อ การติดต่อโดยบุคคล โทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศประเภทอื่น ในวันหยุดราชการให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อได้ในเวลาใด
08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.00 นาฬิกา
08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา
08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา
08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ 2558

10. หน่วยงานใดรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้
กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502

3. ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง หมายถึง
งบประมาณรายจ่าย
เงินทดรองราชการ
งบประมาณรายจ่ายข้ามปี
เงินประจำงวด

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติ ควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 2474

18. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าของเก่า ประเภทโบราณวัตถุ
15,000 บาท
12,500 บาท
10,000 บาท
7,500 บาท

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน 2490

12. เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่านราชอาณาจักร (มาตรา ๗๐) ในเขตจังหวัดอื่น
13. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ในร้านค้าและร้านประกอบซ่อม ในเขตกรุงเทพมหานครคือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ชุด 2

3. ใครเป็นประธานคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

4. การจัดซื้อจัดจ้างที่ห้ามนำพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ไปใช้บังคับคือข้อใด
7. สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544

1. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนคือหน่วยงานใด
2. ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540

1. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้พิจารณาส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับคำอุทธรณ์

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ชุด 2

1. ตามรัฐธรรมนูญนี้ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
2. ในการปฏิรูปด้านการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร 2534

1. ใครเป็นผู้อำนวยการทะเบียนกลาง
2. การจัดตั้งสำนักทะเบียนอำเภอ อำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นต้องมีจำนวนประชากร รวมกันไม่น้อยกว่ากี่คน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551

1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า
2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539

1. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ คือ
2. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง คือ

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

1. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 102/2557 ลงวันที่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพิ่มอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งใด
2. ข้อใดคือ สิ่งที่นับว่าเป็นบ้าน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

1. ข้อใดคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ข้อใดเป็น การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือข้อใด
2. หนังสือ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด

Copyright © 2017. All rights reserved.