ข่าวและความรู้

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 บังคับใช้ 1 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 แบบที่มีเน้นจุดสำคัญ

ไทยแลนด์ริเวียร่า

สืบเนื่อง ครม.สัญจร นรม. นำประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “กลุ่มจว.เพชรสมุทรคีรี” ไฟเขียวสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง ให้เป็น”ไทยแลนด์ริเวียร่า” ดึงนักท่องเที่ยว เหมือนกับ ริเวียร่าของฝรั่งเศษ ข้อสอบนะครับ – ภาคใต้ตอนบน – ทะเลด้านตะวันของอ่าวไทย – ริเวียร่ามีอยู่ที่ฝรั่งเศษ – สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ที่มา : กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค.2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค.2561

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 77 จังหวัด Download PDF เรื่องที่ควรรู้ในการสอบปลัดอำเภอ 1. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง คือ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ลงนาม (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) 2. นับจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ปีนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ภายในเดือนมีนา) 4. กฎหมายที่ใช้คือ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2561 (download PDF)

ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2561 การปฏิรูปประเทศไทย การปกครองท้องถิ่น – สปช.

ติวปลัดอำเภอ 2561 กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

ติวปลัดอำเภอ 2561 กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

ติวปลัดอำเภอ 2561 รัฐธรรมนูญ 2560 (การนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกฯ การแถลงนโยบาย)

ติวปลัดอำเภอ 2561 รัฐธรรมนูญ 2560 (การนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกฯ การแถลงนโยบาย)

เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 เลขาธิการอาเซียน 2561

เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน

Copyright © 2017. All rights reserved.