ข่าวและความรู้

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 — ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 26 มิถุนายน 2561 จะใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือราวๆ ปลายเดือน ตุลาคม 2561) เป็นการแก้ไขบางมาตราเท่านั้น คือแก้ไข ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ปริ้นไปอ่านไว้คราวๆ เผื่อออกข้อสอบ ดาวน์โหลด ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 Link ตรง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/148/1.PDF

รับสมัครสอบแข่งขัน ปลัดอำเภอ61 รับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561

ปลัดอำเภอ61 รับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561 #ผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. . ประกาศรับรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปิดรับสมัครวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 23 สิงหาคม 2561) – – เว็บไซต์รับสมัคร https://dopa.thaijobjob.com . ประกาศฉบับเต็ม https://file.job.thai.com/prakad/dopa201808/dopa201808_1.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บังคับใช้ 30 ธันวาคม 2560

1. สำเนาหนังสือ – ผู้รับรองสำเนาถูกต้อง คือ ข้าราชการพลเรือนหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป 2. คณะกรรมการทำลายหนังสือ – หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน ปกติแต่งตั้งจาก ข้าราชการพลเรือนหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ขึ้นไป DownLoad: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 แบบเน้นคำสำคัญ

โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน เรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียน” (Central Registration Database)

โครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน เรียกว่า “ฐานข้อมูลทะเบียน” (Central Registration Database) การยืนยันตัวตนจะต้อง “แสดงบัตรประจำตัวประชาชน” หรือหากมีการทำธุรกรรมกับภาครัฐ และเอกชน จะต้องมีกระบวนการพิสูจน์ยืนยันตัวตนด้วยการอ่านข้อมูลจากบัตร (Smart Card Offline) กรมการปกครองได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐและเอกชนกว่า 254 หน่วยงาน เพื่อให้มีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card แทนการเรียกใช้สำเนา เช่น กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร ธนาคาร สถานพยาบาล ที่มา : กรมการปกครอง fanpage

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่น ๆ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นข้อสอบ ประเด็นแรก : ฉบับที่ 5 กับ ฉบับที่ 6 ฐานค่าตอบแทนเริ่มเท่ากัน คือ กำนัน 10,000 ผู้ใหญ่บ้าน 8,000 ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ 5,000 ประเด็นสอง : ฉบับที่ 6 มีขั้นทั้งหมด 25 ขั้น ประเด็นสาม : ฉบับที่ 6 เพดานค่าตอบแทนสูงสุดของ กำนัน 15,000 ผู้ใหญ่บ้าน 13,000 ผู้ช่วยฯ สารวัตร แพทย์ 10,000 ประเด็นสี่ : ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตําแหน่ง 1 ขั้น จะต้องมีระดับผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ระดับ “พอใช้” ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตําแหน่ง 2 ขั้น จะต้องมีระดับผลการประเมินไม่ต่ํากว่า ระดับ “ดีเด่น” ประเด็นห้า : โดยผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนเพิ่ม […]

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561

ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 บังคับใช้ 1 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ดาวน์โหลด ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 แบบที่มีเน้นจุดสำคัญ

ไทยแลนด์ริเวียร่า

สืบเนื่อง ครม.สัญจร นรม. นำประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม “กลุ่มจว.เพชรสมุทรคีรี” ไฟเขียวสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง ให้เป็น”ไทยแลนด์ริเวียร่า” ดึงนักท่องเที่ยว เหมือนกับ ริเวียร่าของฝรั่งเศษ ข้อสอบนะครับ – ภาคใต้ตอนบน – ทะเลด้านตะวันของอ่าวไทย – ริเวียร่ามีอยู่ที่ฝรั่งเศษ – สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ที่มา : กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค.2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา 1 มี.ค.2561

จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่องจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 77 จังหวัด Download PDF เรื่องที่ควรรู้ในการสอบปลัดอำเภอ 1. ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง คือ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ลงนาม (ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต) 2. นับจำนวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (ปีนี้ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ก็ภายในเดือนมีนา) 4. กฎหมายที่ใช้คือ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2561 (download PDF)

ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2561 การปฏิรูปประเทศไทย การปกครองท้องถิ่น – สปช.

ติวปลัดอำเภอ 2561 กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

ติวปลัดอำเภอ 2561 กระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553

ติวปลัดอำเภอ 2561 รัฐธรรมนูญ 2560 (การนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกฯ การแถลงนโยบาย)

ติวปลัดอำเภอ 2561 รัฐธรรมนูญ 2560 (การนับอายุการดำรงตำแหน่งนายกฯ การแถลงนโยบาย)

เลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 เลขาธิการอาเซียน 2561

เลขาธิการอาเซียน คนที่ 14 ให้แก่นายดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ๊อก ฮอย (Dato Paduka Lim Jock Hoi) สัญชาติบรูไน อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของบรูไน

Copyright © 2017. All rights reserved.